Home > 用家意見 > 5.1影音組合

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
AIWA HT-DV50  2.00  13783  2001-09-24  2002-08-19 
Aiwa XR-DV700  4.00  10346  2002-04-04  2002-05-17 
Denon ADV-700 DVD Surround Receiver  13  3.88  34742  2002-02-15  2004-05-13 
JVC TH-A10  10  3.90  21769  2000-12-17  2002-10-30 
JVC TH-A5  3.57  11773  2002-02-15  2002-12-12 
JVC TH-A85  3.50  8697  2004-01-28  2007-09-04 
JVC TH-A9  31  3.70  30382  2001-05-08  2002-05-07 
JVC TH-V70  4.00  12290  2002-04-28  2003-01-13 
Kenwood DVT-7000  3.91  12004  2002-02-15  2002-10-16 
NAKAMICHI SoundSpace 10  5.00  20382  2000-07-29  2001-08-15 
Onkyo L-MS5A  53  3.98  75807  2001-09-24  2003-06-17 
Panasonic SA-XR10  3.50  9346  2003-04-23  2003-07-18 
Panasonic SC-DM3  0.00  6739  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic SC-DT100  3.00  7307  2003-04-23  2003-04-30 
Panasonic SC-HT100  2.50  12516  2001-01-23  2001-08-09 
Panasonic SC-HT75  0.00  6591  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic SC-HT80  19  4.47  21079  2000-07-02  2002-03-30 
Panasonic SC-HT85  0.00  9849  2000-12-06  0000-00-00 
Panasonic SC-PM08  2.16  12278  2000-09-14  2001-12-22 
Pioneer HTD5  0.00  9765  2002-10-28  0000-00-00 
Pioneer HTZ-33DV Smart Theater 33  4.21  19894  2001-12-27  2002-08-19 
Pioneer HTZ-55DV  37  3.85  40951  2000-08-21  2003-10-22 
Pioneer HTZ77DVD  50  4.50  59007  2001-09-24  2003-08-02 
Pioneer Smart Theater 300  3.10  14344  2001-12-27  2002-02-20 
Sharp SD-AT100W  4.00  8069  2002-09-15  2005-09-14 
Shinco DVD-A750  4.21  19229  2001-12-27  2005-03-28 
Sony DAV-C700  3.12  14545  2001-09-21  2002-07-18 
Sony DAV-C900 / DAV-S800  11  3.27  32668  2001-09-21  2003-11-29 
Sony DAV-S300  3.55  19105  2000-03-10  2001-12-22 
Sony DAV-S500  2.71  18416  2001-09-21  2002-05-26 
Sony DAV-S550  17  4.00  28279  2002-11-06  2003-08-31 
Sony DAV-S880  20  3.52  32081  2002-11-06  2006-12-31 
Teac PL-D200  3.14  16631  2001-10-06  2001-12-22 
Yamaha DVX-S150  0.00  6864  2005-05-04  0000-00-00 
Yamaha DVX-S200  2.75  9937  2005-05-04  2006-06-08 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

Elephant Holdings Ltd

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere