Home > 用家意見 > DVD / HD 錄影機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
ACL-RW+-160HD  0.00  5643  2006-11-14  0000-00-00 
ACL-RW8HD  0.00  5440  2006-11-14  0000-00-00 
Hyundai HYD-6020  2.71  17113  2005-04-04  2007-01-05 
JNC SSR-1250HDD /SSR-1160HDD  1.00  5765  2006-11-15  2007-03-30 
JNC SSR-E250HDD  0.00  5248  2006-11-15  0000-00-00 
MAG DW7216U/DW7225U  0.00  5659  2006-11-15  0000-00-00 
MAX MA-6250HR  3.00  8999  2006-11-15  2007-06-26 
Panasonic DMR-EH65  0.00  5516  2006-11-15  0000-00-00 
Panasonic DMR-ES15  0.00  4611  2006-11-15  0000-00-00 
Philips DVDR3360H  0.00  4658  2006-11-15  0000-00-00 
Philips DVDR3370H  0.00  4844  2006-11-15  0000-00-00 
Philips DVDR3455H  0.00  5830  2006-11-15  0000-00-00 
Philips DVDR5590H/97 (500GB)  4.00  6405  2008-08-20  2008-08-20 
Philips DVDR9000H  0.00  4906  2006-11-15  0000-00-00 
Pioneer DVR-320  0.00  5729  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer DVR-340H  4.00  9984  2006-11-14  2007-03-05 
Pioneer DVR-520H  4.00  7666  2005-05-04  2005-08-09 
Pioneer DVR-541H  0.00  6311  2006-11-14  0000-00-00 
Pioneer DVR-645H  0.00  5356  2006-11-14  0000-00-00 
Pioneer DVR-720H  4.25  10382  2005-05-04  2005-05-26 
Pioneer DVR-745H  5.00  7264  2006-11-14  2007-10-04 
Samsung DVD-HR735  0.00  4466  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung DVD-HR736  0.00  5313  2006-11-18  0000-00-00 
Sony RDR-HX710  0.00  4791  2006-11-15  0000-00-00 
Sony RDR-HX720  0.00  6754  2006-11-15  0000-00-00 
Sony RDR-HX910  0.00  4855  2006-11-15  0000-00-00 
Toshiba RD-XS32SB  0.00  3767  2006-11-18  0000-00-00 
Toshiba RD-XS44SA  0.00  4057  2006-11-18  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

Elephant Holdings Ltd

review33 on mobile

adhere