Home > 用家意見 > 手提MD機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Aiwa AM-F90  4.60  10804  2001-07-25  2001-11-12 
AIWA AM-HX200  4.00  7434  2001-03-13  2001-11-28 
AIWA AMF80  4.33  7445  2000-05-17  2001-11-28 
AIWA AMHX50  3.50  5512  2000-05-17  2001-07-07 
AIWA AMHX55  3.75  5822  2000-05-17  2001-11-01 
JVC XM-P55  4.00  6746  2000-05-06  2002-01-13 
JVC XM-PJ1BU  0.00  4574  2000-05-06  0000-00-00 
JVC XM-PX3BU  0.00  4824  2000-05-06  0000-00-00 
JVC XM-PX3TG  0.00  4685  2000-05-06  0000-00-00 
JVC XM-PX5WT  3.16  5782  2000-05-06  2001-11-28 
JVC XM-R70SL  0.00  4822  2000-05-06  0000-00-00 
KENWOOD DMC-J7R  0.00  6057  2000-05-24  0000-00-00 
KENWOOD DMC-K3  0.00  4879  2000-05-24  0000-00-00 
KENWOOD DMC-L3  0.00  4810  2000-05-26  0000-00-00 
KENWOOD DMC-L5  0.00  5090  2000-05-26  0000-00-00 
Panasonic SJ-MJ10  0.00  6887  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic SJ-MJ50  2.50  8432  2001-12-30  2004-10-08 
Panasonic SJ-MJ90  0.00  6211  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic SJ-MJ95  0.00  4626  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic SJ-MR100  3.33  9356  2000-05-06  2002-03-07 
Panasonic SJ-MR220  3.50  10263  2001-07-25  2002-07-22 
Panasonic SJ-MR230  0.00  5413  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic SJ-MR35  0.00  5397  2000-05-06  0000-00-00 
Panasonic SJ-MR75  0.00  5917  2000-05-06  0000-00-00 
Panasonic SJ-MW1  0.00  4918  2000-07-18  0000-00-00 
Panasonic SJ-MW2  0.00  4866  2000-07-18  0000-00-00 
Panasonic SJ-MW3  0.00  5378  2000-07-18  0000-00-00 
Sharp IM-MT880  15  4.03  22485  2002-01-26  2003-01-21 
Sharp IM-MT899  4.37  10189  2003-01-22  2003-05-01 
Sharp MD-DR480H  4.00  8007  2003-04-24  2003-11-25 
Sharp MD-MT270H  0.00  4688  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp MD-MT290H  0.00  5588  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp MD-MT77  3.72  12295  2001-05-25  2002-06-28 
Sharp MD-MT770  39  4.50  36684  2002-01-13  2004-03-08 
SHARP MD-MT831W  3.00  9060  2001-03-28  2001-07-10 
Sharp MD-MT99  3.00  8988  2002-01-13  2003-06-06 
SHARP MD-ST50  3.50  7769  2000-05-26  2001-01-30 
SHARP MD-ST531  4.50  8412  2000-05-26  2002-02-16 
SHARP MD-ST55  4.50  9733  2000-05-26  2001-11-28 
Sharp MD-ST600  0.00  6752  2003-04-24  0000-00-00 
SHARP MD-ST631  0.00  7286  2000-05-26  0000-00-00 
Sharp MD-ST770  4.50  10281  2002-01-13  2002-05-04 
Sharp MD-ST880  14  4.21  17730  2001-12-16  2004-02-02 
SONY MZ-E10  4.00  8070  2003-01-17  2005-07-21 
SONY MZ-E500  4.25  8273  2000-11-11  2001-11-28 
Sony MZ-E501  4.00  6503  2001-07-25  2001-09-30 
SONY MZ-E60  0.00  6592  2000-05-26  0000-00-00 
Sony MZ-e700  2.50  8117  2001-07-11  2002-04-13 
Sony MZ-E707  4.50  6970  2002-02-22  2003-02-15 
SONY MZ-E75  4.00  6760  2000-05-26  2000-12-10 
SONY MZ-E77  0.00  5756  2000-05-26  0000-00-00 
SONY MZ-E7W  0.00  5591  2000-05-26  0000-00-00 
Sony MZ-E800  0.00  6481  2000-09-17  0000-00-00 
SONY MZ-E900  2.37  9525  2000-08-17  2005-07-20 
SONY MZ-E95  0.00  5693  2000-05-26  0000-00-00 
Sony MZ-G750  3.75  9135  2001-07-11  2002-11-14 
Sony MZ-N1  13  2.23  23177  2002-02-22  2004-03-22 
SONY MZ-N10  10  4.35  14143  2003-01-17  2003-09-17 
Sony MZ-N505  4.50  8467  2002-06-02  2003-12-10 
Sony MZ-N510  0.00  5660  2003-04-23  0000-00-00 
Sony MZ-N707  3.75  11118  2002-06-02  2004-03-06 
Sony MZ-N710  0.00  5622  2003-04-23  0000-00-00 
Sony MZ-N910  4.00  8155  2003-04-23  2003-05-31 
Sony MZ-R700  3.56  12607  2001-07-11  2017-05-11 
SONY MZ-R900  24  2.50  27496  2000-08-17  2003-11-08 
Sony MZ-R909  3.14  10771  2002-02-19  2003-02-06 
Sony MZ-RH10  3.75  5489  2006-05-09  2006-06-03 
SONY MZE90  4.25  6822  2000-05-17  2001-11-28 
SONY MZR70  3.00  6925  2000-05-17  2002-04-23 
SONY MZR90  3.91  7527  2000-05-17  2002-02-22 
SONY MZR91  4.25  9361  2000-05-17  2001-11-28 
Victor.JVC XM-P2000  0.00  6649  2000-07-20  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

review33 on mobile

adhere